نسخه 6.0.010   

تغییرات


اصلاحات نرم افزار

- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم